Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

public

การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2565

การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2565

คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

https://drive.google.com/drive/folders/1zs5U5xZMRYBOBLvIGC934xAro1iKVXGk?usp=sharing

ประกวดกิจกรรม โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกวดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับเขตพื้นที่ ประจ […]

ยก 6 โรงเรียนมัธยมประจำตำบล เป็น “ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย”

ครม.เห็นชอบพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบลให้เป็นโรงเร […]

ศธ.เตรียมจัดหา ATK ให้สถานศึกษาสุ่มตรวจนักเรียนรับเปิดเทอม

กระทรวงศึกษาธิการหารือกระทรวงสาธารณสุขจัดหา ATK ให้สถาน […]

ยูนิเซฟ-กรมสุขภาพจิต ชี้โควิด-19 ทำสุขภาพจิตเด็กไทยแย่ต่อเนื่อง

ยูนิเซฟและกรมสุขภาพจิตชี้โควิด-19 ส่งผลให้สุขภาพจิตเด็ก […]