ประกวดกิจกรรม โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกวดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 สพม.พัทลุง ได้แก่ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ผู้บริหาร และครู และกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริต