นางณัฐติกา หอมประกอบ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เบอร์โทร : 093-7514422

email : info@seapt.go.th

นายชาญณรงค์ รัตนบุรี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร : 087-2905491

email : info@seapt.go.th

นางปทิตตา จันทร์สว่าง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร : 081-7670027

email : info@seapt.go.th

นางสาวกตัญชลี ทองเจือเพชร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

เบอร์โทร : 081-7438079

email : misskatanchalee@hotmail.com

นางสาวรัชฎา สืบกระพันธ์

ศึกษานิเทศก์

เบอร์โทร : 098-5464145

email : info@seapt.go.th

นางสาวทัศน์วรรณ  รัตนแก้ว

จ้างเหมาบริการ 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เบอร์โทร : 098-5464145

email : info@seapt.go.th