นางณัฐติกา หอมประกอบ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เบอร์โทร : 093-7514422

email : nattika.matha@seapt.go.th

นายชาญณรงค์ รัตนบุรี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร : 087-2905491

email : channarong12@esdc.go.th

นางปทิตตา จันทร์สว่าง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร : 081-7670027

email : pp2255111@gmail.com

นางสาวนราวดี หลิมศิริ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร : 095-4353146

email : pingnarawadee05@gmail.com

นางสาวกตัญชลี ทองเจือเพชร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

เบอร์โทร : 081-7438079

email : misskatanchalee@hotmail.com

นางสาวรัชฎา สืบกระพันธ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

เบอร์โทร : 098-5464145

email : ratchada.sub@seapt.go.th

นางสาวญาณิศา เมืองสง

จ้างเหมาบริการ 

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทร : 098-0160184

email : yanisamuangsong@gmail.com