Monthly Archives: ตุลาคม 2022

คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

https://drive.google.com/drive/folders/1zs5U5xZMRYBOBLvIGC934xAro1iKVXGk?usp=sharing

ประกวดกิจกรรม โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกวดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับเขตพื้นที่ ประจ […]

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนน […]

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยนายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยกา […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพั […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 โดยนางอุไร พรหมปาน รองผู้อำ […]

สัปดาห์แห่งการนิเทศบูรณาการร่วมกับครูผู้ร่วมนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สัปดาห์แห่งการนิเทศบูรณาการร่วมกับครูผู้ร่วมนิเทศเพื่อพ […]

วิทยากรให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเขาชัยสน

ดร.ณัฐติกา หอมประกอบ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และปร […]