คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

1.คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และ 2.คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ฯ
https://drive.google.com/drive/folders/1zs5U5xZMRYBOBLvIGC934xAro1iKVXGk?usp=sharing