Category Archives: สารนิเทศ

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนน […]

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยนายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยกา […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพั […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 โดยนางอุไร พรหมปาน รองผู้อำ […]

สัปดาห์แห่งการนิเทศบูรณาการร่วมกับครูผู้ร่วมนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สัปดาห์แห่งการนิเทศบูรณาการร่วมกับครูผู้ร่วมนิเทศเพื่อพ […]

วิทยากรให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเขาชัยสน

ดร.ณัฐติกา หอมประกอบ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และปร […]

อบรมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมนักเรียนมัธยมศึกษา

การพัฒนากิจกรรมเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมนักเรียนมัธยมศึก […]

การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อม PISA สพม.พัทลุง

การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อม PISA สพม.พัทลุง วันท […]