การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพม.พัทลุง