การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยนายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ในสังกัด สพม.พัทลุง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพม.พัทลุง